blur cash close up dollars

Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku!

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw, w tym również podatkowych, nazywanym przez przedsiębiorców Nowym Ładem, Polskim Ładem lub Nowym Polskim Ładem. Prześledźmy najważniejsze zmiany jakie wprowadza Polski Ład, o których należy wiedzieć, aby nie narazić się na sankcje podatkowe oraz wybrać optymalny sposób rozliczania własnej firmy.

Zmiana w wysokości składki zdrowotnej

Składka zdrowotna opłacana jest przez każdego podatnika, dlatego też nowy sposób jej wyliczania, a tym samym określenie wysokości, jest jedną z większych zmian, jakie wprowadza Polski Ład. Od 2022 roku składki zdrowotne ustalane będą od dochodu w przypadku opodatkowania na zasadach skali podatkowej bądź podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtowców.

Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową

Nowe zasady dotyczące ustalania składek zdrowotnych to nie jedyna nowość, o której muszą wiedzieć podatnicy w 2022 roku. Przedsiębiorcy opodatkowujący działalność na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową, skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku w kwocie 30 000 zł. Dodatkowo został podniesiony II próg podatkowy z dotychczasowej kwoty 85 528 zł na 120 000 zł.

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Kolejnym obszarem podatkowym, który został objęty dużymi zmianami w ramach Polskiego Ładu, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 roku zostaną obniżone stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, np. branży IT, która będzie mogła stosować nową stawkę 12%. Dodatkowo zostanie wprowadzona kolejna stawka ryczałtu 14% m.in. dla architektów. Ponadto zostały uregulowane kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego, ponieważ ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego źródła.

Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracowników

Wprowadzone zmiany w podatku dochodowym wiążą się z nowymi schematami naliczania wynagrodzeń pracowników. Ma to związek z wprowadzeniem tzw. ulgi dla klasy średniej, brakiem możliwości odliczenia składek zdrowotnych, podniesieniem limitu progu podatkowego oraz wzrostem kwoty wolnej od podatku.

Zmiany w opodatkowaniu małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+

Od 2022 roku obowiązują nowe zasady wspólnego rozliczania z małżonkiem, które dotyczą rozliczenia już za 2021 rok. Na ich podstawie wspólne rozliczenie (jeśli jest wspólność majątkowa) możliwe jest już w roku zawarcia małżeństwa bez względu na to, czy ślub miał miejsce w trakcie roku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową ulgę dla rodzin 4+, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 85 528 zł.

Nowe ulgi w zeznaniu rocznym

Polski Ład wprowadził szereg nowych ulg podatkowych oraz doprecyzowanie już funkcjonujących, np. ulgi rehabilitacyjnej, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Dotyczą one m.in. zdobywania nowych rynków, tworzenia nowych produktów, wspierania sportu i kultury czy pozyskiwania kapitału finansowego.

Likwidacja karty podatkowej

Od 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli wybrać opodatkowania na zasadach karty podatkowej. Nie oznacza to jednak, że ta forma opłacania podatku została całkowicie zlikwidowana. Nadal mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali się w oparciu o kartę podatkową.

Jak wybrać optymalną formę opodatkowania?

Wprowadzone zmiany w sposobie rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od 2022 roku spowodowały, że przedsiębiorcy zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania swojej działalności – dostępne możliwości to opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatkiem liniowym lub opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wybrać optymalną formę organizacyjno-prawną działalności?

Zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu powodują również większą chęć zmiany formy organizacyjno-prawnej działalności u przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć np. swój prywatny majątek przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi. Wprowadzone liczne zmiany rozliczeniowe zwiększają ryzyko popełnienia błędu, a tym samym nałożenia przez organ kontroli sankcji podatkowych.

Zmiany w amortyzacji nieruchomości

W ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli amortyzować lokali mieszkalnych wprowadzonych dopiero do działalności. Podatnicy, którzy dotychczas amortyzują takie nieruchomości, mogą skorzystać z przepisów przejściowych i kontynuować amortyzację do końca 2022 roku.

Zmiany w wycenie wnoszonego do firmy prywatnego majątku

Od 2022 roku prywatne przedmioty wnoszone do firmy należy wyceniać w ich aktualnej wartości rynkowej. Nie ma znaczenia fakt posiadania ich faktury zakupu. Do końca 2021 roku podatnik mógł wyceniać prywatny majątek w oparciu o dokument zakupu, ujmując tym samym w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych większą wartość. Od 2022 roku w takich przypadkach wycena powinna odbywać się po cenie rynkowej, która bardzo często jest znacznie niższa niż cena zakupu.

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży wykupionych samochodów z leasingu na cele prywatne

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wykup samochodu z leasingu operacyjnego do końca 2021 roku, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku jego sprzedaży. Warunkiem jest odczekanie 6 miesięcy po wykupie. W sytuacji gdy wykup auta na cele prywatne nastąpi po 31 grudnia 2021 roku, wówczas zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży auta będzie przysługiwało dopiero po upływie 6 lat od momentu wykupu.

Obowiązkowe płatności bezgotówkowe

Polski Ład wprowadził od stycznia 2022 roku nowy limit płatności gotówkowej. Dotychczas obejmował wyłącznie transakcje między przedsiębiorcami, a od 2022 roku dotyczyć będzie również transakcji z konsumentami. W związku z tym obowiązkowe stanie się również posiadanie terminali płatniczych, które od lipca 2022 roku będą musiały być połączone z kasami fiskalnymi online, aby pozwolić na płatności bezgotówkowe w przypadku transakcji B2B i B2C. Dodatkowo zostanie zmniejszony limit transakcji bezgotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 000 zł do 8 000 zł.

Nabycie sprawdzające nowym narzędziem kontroli podatników

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności i nabijają transakcje na kasie fiskalnej, mogą zostać skontrolowani przez urząd skarbowy, czy wywiązują sie z obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Nowym narzędziem kontroli w tym celu jest nabycie sprawdzające, które zacznie działać od 2022 roku.

Grupa VAT jako nowy podatnik VAT

Od 2022 roku firmy, pomiędzy którymi występuje powiązanie organizacyjne, ekonomiczne i finansowe, mogą się połączyć dla celów rozliczenia z tytułu podatku VAT, tworząc tzw. grupę VAT. Dzięki temu można zoptymalizować procesy rozliczeniowe pomiędzy firmami i zmniejszyć liczbę obowiązków sprawozdawczych.

Zmiany w opodatkowaniu VAT usług finansowych

Pakiet zmian Polskiego Ładu wprowadził możliwość dobrowolnego opodatkowania VAT usług finansowych, które dotychczas korzystały z ustawowego zwolnienia z VAT. Dzięki temu w przypadku transakcji pomiędzy firmami podmioty świadczące takie usługi będą bardziej atrakcyjne dla nabywców. Dodatkowo wybór dobrowolnego opodatkowania usług finansowych będzie umożliwiał odliczanie podatku VAT z faktur zakupu, co przyczyni się do optymalizacji podatkowej przedsiębiorców.

Zmiany w składaniu czynnego żalu przy korekcie JPK_V7

Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy wysyłają korektę pliku JPK_V7 dotyczącą wyłącznie części ewidencyjnej, nie składają już dodatkowo czynnego żalu. Jest to niewątpliwie usprawnienie i ograniczenie obowiązków po stronie podatników, którzy często zmuszeni są do wysyłki korekt JPK np. z powodu niezastosowania kodu GTU lub innego oznaczenia w części ewidencyjnej JPK, co nie wpływa na wysokość podatku VAT do zapłaty.

Obowiązkowy JPK_PKPiR i JPK_EWP oraz ewidencja środków trwałych i WNiP

Od 2023 roku w ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony obowiązek comiesięcznego przekazywania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego KPiR (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym) lub Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz wprowadzenie przekazywania ewidencji środków trwałych i WNIP. Do tego czasu podatnicy mają obowiązek składania w US tylko plików JPK_PKPiR lub JPK_EWP wyłącznie na żądanie organu podatkowego.

artykuł na podstawie portalu: poradnikprzedsiebiorcy.pl – autorka tekstu: Małgorzata Lewandowska.